درحالی که هنوز هیچ یک از پرسپولیسی ها به عیادت کاشانی نرفتند، فتح الله زاده پیش دستی کرده و در روزهایی که جنگ کلامی مداومی را با رویانیان، مدیر پرسپولیس دارد، به او با این حرکت خود پاتک زده است.