تکه ای از یک فیلم اما واقع گرا که در آن جوانی به زیبایی از اسلام دفاع میکند

این ویدیو در مورد بحث یک پسر مسلمان و یک دختر آمریکایی، در دانشگاه است.