پاکسازی مناطق آلوده به مین در مناطق مرزی دهلران توسط نیروهای فعال مرکز مین زدایی کشور در حال انجام است.